В съответствие с изискванията на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, „РУБЕЛЛА БЮТИ” АД

Уведомява за следното инвестиционно предложение:

Провеждане на процедура за издаване на  разрешително за водовземане от подземни води чрез каптаж в проучвателна минна галерия „Борски дол”, землище на гр. Рудозем.

 

Приложения:

Уведомление за инвестиционно предложениесвали от тук

Писмо РИОСВ – свали от тук