На 10.04.2023г. РУБЕЛЛА БЮТИ АД сключи Договор за финансиране Договор № BG-RRP-3.004-1427-C01 с Министерство на иновациите и растежа по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор BG-RRP-3.004 “Технологична модернизация“. Проект BG-RRP-3.004-1427-C01 “Технологична модернизация в предприятието” е финансиран по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез NextGenerationEU.

Проектът цели повишаване на ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност и намаляване на производствените разходи за постигане на оптимизирана производствената верига и висока ефективност на предприятието.

По проекта ще бъде направена инвестиция за закупуването на Роботизирана линия за пълнене, затваряне и етикетиране на течни продукти, която е пряко обвързана със стремежа на Рубелла Бюти АД да подобри капацитета на съществуващото производство чрез автоматизация и усъвършенстване на производствения процес при намалени производствените разходи.

Инвестицията по проекта представлява технология от ново поколение, която  ще спомогне за оптимизиране и намаляване на използването на ресурси в т.ч. ел. енергия, вода, суровини и материали, минимизиране риска от човешка грешка, повишаване на качеството и надеждността на крайните продукти, съкратено с 40% време за производство на единица продукция, намалени оперативни разходи, както и за оптимизиране на производствената верига.

Проект BG-RRP-3.004-1427-C01 съществено ще допринесе за повишаване на добавената стойност и постигане на по-висока производителност на труда на предприятието.

Срокът на договора е от 10.04.2023 г. до 10.04.2024 г. и е на обща стойност 2 023 022.00 лв., от които 699 965.61 лв. безвъзмездно финансиране.

 

Проект BG-RRP-3.004-1427-C01 “Технологична модернизация в предприятието” е финансиран по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез NextGenerationEU.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз- NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Рубелла Бюти АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерството на иновациите и растежа.