На 22.04.2019г. Рубелла Бюти АД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ с номер BG16RFOP002-2.001-1089-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Главната цел на проекта е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на „Рубелла бюти“ АД чрез разширяване и утвърждаване на позициите на компанията на международния и националния пазар чрез внедряване в производството на високо технологични машини, гарантиращи стабилно и надеждно качество и рентабилност, издигаща конкурентоспособността на компанията.

Главната цел на проекта ще се изпълни чрез з закупуване на Автоматична хоризонтална машина със стъпково движение за окомплектоване на мултикомпонентни продукти, разполагаща със система за контрол на скоростта и система за прецизно управление на асемблирането на мултикомпонентни продукти и Автоматична хоризонтална машина със стъпково движение за производство и пълнене в сашети на козметични продукти, разполагаща със система за контрол на скоростта и система за прецизно дозиране на продукта

Очакваните резултати в следствие внедряването на Автоматична хоризонтална машина със стъпково движение за окомплектоване на мултикомпонентни продукти, разполагаща със система за контрол на скоростта и система за прецизно управление на асемблирането на мултикомпонентни продукти и Автоматична хоризонтална машина със стъпково движение за производство и пълнене в сашети на козметични продукти, разполагаща със система за контрол на скоростта и система за прецизно дозиране на продукта, ще са:

– Гарантиране на високо качество на готовото изделие;

– Автоматизация на производствения процес;

– Цифровизация и софтуерен контрол на всички етапи от производствения процес;

– Намаляване на времето за производство на крайния продукт;

– Повишаване на производителността;

– Повишаване на рентабилността на процеса;

– Повишаване на ефективността на технологиите и човешкия капитал.

Срокът на договора за БФП е от 22.04.2019г. до 22.10.2020г. и е на стойност 912 400.00лв., от които 465 324.00 лв. европейско финансиране, 82 116.00 лв. национално финансиране и 364 960 лв. съфинансиране от бенефициента.